Påbjuden körriktning till vänster


Cirkulationsplats

Påbjuden körbana


Påbjuden cykelbana

Påbjuden körbana från höger

Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led


Påbjuden gång och cykelbana


Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik

Påbjuden gångbana


Påbjudna gång och cykelbanor

Påbjuden ridväg

Påbjuden körriktning till höger


Påbjuden körbana rakt fram

Sväng till vänster 

Sväng till höger


Påbjuden körbana rakt fram eller till vänster 

Påbjuden körbana rakt fram eller till höger

Påbjuden körbana till höger eller till vänster 


Påbjuden körbana från vänster 

Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods